OpenText Stream Serve

stream_serve

OpenText Stream Serve je softver za upravljanje papirnom i elektronskom poštom sa više različitih direktorijuma. Ovaj softver automatski i uz maksimalnu uštedu troškova prilagođava pošiljke prema kupcima, koristeći tradicionalne ili elektronske kanale komunikacije.

Stream Serve automatski pretražuje podatke iz dokumenata počev od trenutka njihovog nastanka i koristeći zadate parametre pronalazi profile i istoriju kupaca. Ove napredne pretrage omogućavaju da se izvrši predviđanje potreba specifikovanog kupca, što rezultira boljom i efikasnijom komunikacijom sa kupcima, pa čak i mogućnošću prilagođavanja pošiljke svakom kupcu posebno.

Stream Serve generiše svaki račun ili pošiljku individualno i to velikom brzinom, čak i kada su u pitanju masivne zapremine pošiljki. Dakle, pri svakom slanju grupe računa odnosno pošiljki, jedan kupac (u zavisnosti od karakteristika – primanja, grad, itd) vidi određenu ponudu, dok sledeći kupac iz iste grupe vidi sasvim drugačiju ponudu.

Kako Stream Serve radi?

Bez uticaja na postojeće poslovne procese Stream Serve automatski udružuje podatke iz različitih direktorijuma u grupe kupaca, koristeći zadate parametre pretrage, kako bi se postigla što efikasnija komunikacija sa kupcima. Automatsko udruživanje podataka štedi vreme, resurse i troškove komunikacije sa kupcima.

Stream Serve omogućuje menadžerima da direktno implementiraju pravila pretrage sadržaja i potreban materijal bez podrške IT osoblja. Stream Serve ima automatski sistem za oporavak koji garantuje izlaz i reviziju dokumenta u svakom trenutku (24/7).

Stream Serve podržava više jezika, fontova i personalizovane poruke na osnovu tipa računa, karakteristika određenog kupca, godina itd.