OpenText za MS SharePoint

sharepoint_4

MS SharePoint je web aplikacija i platforma razvijena od strane Microsoft-a predstavljena 2001. godine, koja integriše intranet, upravljanje sadržajem (Content Management) i upravljanje dokumentima (Document Management). Organizacije mogu koristiti SharePoint za kreiranje sajtova, kao sigurno mesto za skladištenje, organizovanje i pristup informacijama sa gotovo svakog uređaja.

SharePoint je usko integrisan sa Office paketom i poseduje alate koji su namenjeni za netehničke korisnike. SharePoint može da obezbedi korišćenje intranet portala, upravljanje dokumentima i fajlovima, kolaboraciju, društvene mreže, izradu sajtova, pretragu preduzeća itd. Takođe, podržava sistemsku integraciju, integraciju procesa i automatizaciju poslovnih procesa.

Organizacije imaju potrebu da integrišu SharePoint u njihovu postojeću strukturu i politiku upravljanja informacijama, zadržavajući holistički pristup poslovnom sadržaju, koji je neophodan za brzo i efikasno donošenje odluka.

OpenText aplikacija za upravljanje i arhiviranje za MS SharePoint (OpenText Application Governance & Archiving for Microsoft SharePoint) pruža integrisano upravljanje SharePoint sajtovima i velikim količinama dokumenata, optimizovano za okvir cele organizacije. Pomoću ovog rešenja organizacije mogu lakše upravljati SharePoint sajtovima, uspostaviti veću usaglašenost, kontrolisati politiku arhiviranja i imati otvoren pristup svim svojim sadržajima uz smanjenje troškova uprave i skladištenja. Takođe, poboljšana je produktivnost korisnika time što je preko SharePoint-a direktno omogućen pristup sadržaju iz brojnih izvora.

OpenText SharePoint aplikacija predstavlja veoma povoljno rešenje za čuvanje izuzetno velikog obima skenirane dokumentacije na više različitih direktorijuma, uz jednostavan pristup dokumentima.