OpenText BPM

OpenText BPM (Business Process Management) softverski modul pomaže preduzećima da automatizuju svoje poslovne procese (workflows), od onih najjednostavnijih do veoma kompleksnih procesa, omogućavajući na taj način brz odgovor na zahtev klijenta, uz ostvarenje rasta i razvoja kompanije.

BPM proces uključuje rešenja za automatizaciju poslovnih procesa, upravljanje velikom količinom podataka sa malim brojem zaposlenih, pružanje usluga i obezbeđivanje transparentnosti poslovnih procesa. OpenText BPM pruža mogućnost integracije svih OpenText proizvoda putem AppWorks-a sa SAP, Microsoft, Oracle, Core bankarskim i drugim aplikacijama klijenta.

OpenText BPM je namenjen za:

 • Automatizaciju procesa nabavke u svim vrstama preduzeća i organizacija, sa integrisanim planiranjem i rasknjižavanjem budžeta
 • Automatizovano odobravanje kredita u bankama sa integracijom u Core bankarski sistem
 • Automatizovano odobravanje ugovora
 • Automatizaciju pisarnice
 • Automatizovano vođenje predmeta, slučajeva u advokatskim kancelarijama i pravosudnim organima
 • Automatizovanu obradu faktura, čekova, naloga i drugih formi
 • Osiguravajuća društva kojima obezbeđuje automatizovano izdavanje polisa osiguranja u svakoj poslovnici
 • Automatizacija svih poslovnih procesa u državnom sektoru, zdravstvu, farmaceutskim kompanijama, naftnim kompanijama, finansijskom sektoru, sektoru za telekomunikacije, pravosuđu i ostalim sektorima poslovanja

Kako OpenText BPM radi?

Operater klijenta u poslovnici ili centrali može da skenira ulaznu dokumentaciju (npr. zahtev klijenta) kroz integrisanu OpenText Enterprise Scan aplikaciju. Enterprise Scan, ukoliko dokument poseduje bar-kod ili neku drugu informaciju, može da automatski prepozna tip dokumenta i da automatski popuni indeksne podatke (atribute) ili operater može ručno da unese sve potrebne indeksne podatke ili samo jedno polje (npr. matični broj), nakon čega sistem može iz baze da popuni preostala indeksna polja (npr. ime, prezime, PIB, adresu i sl). Nakon završenog procesa skeniranja, operater klikom na polje “process“ započinje automatizovani poslovni proces, gde se svaki tip dokumenta (zahtev, pošta, nabavka, ugovor, itd) prosleđuje nadležnom korisniku ili grupi korisnika na obradu i odobravanje. Na ovaj način mali broj ljudi može brzo i efikasno da obradi veliku količinu dokumenata sa različitih lokacija. Ovim se značajno poboljšava tradicionalan poslovni proces u preduzećima, u kojima veliki broj ljudi radi na jednom dokumentu, štampa određeni predmet u desetinama kopija, fizički šalje predmete iz ekspoziture u centralu kompanije, dok se fizički papiri prenose od stola do stola zaposlenih bez precizne kontrole i pri tom uz veliko usporavanje i često kašnjenje i/ili neizvršavanje poslovnog procesa do kraja.

Prednosti OpenText BPM-a:

 • Brz i efikasan rad sa neograničenom količinom dokumentacije koja se šalje sa brojnih lokacija na centralizovano obrađivanje
 • Mali broj zaposlenih može znatno brže (u roku) da odobri velike količine predmeta
 • Ukoliko je potrebno, dokumeta se štampaju samo u jednom primerku nakon završetka poslovnog procesa, prilikom potpisivanja
 • OpenText BPM podržava sertifikovano elektronsko potpisivanje dokumenata u poslovnom procesu za svaki korak, što npr. omogućava da osoba koja je odobrila određeni korak u procesu ne mora da štampa i overava svoju odluku. Nakon završetka određenog poslovnog procesa, BPM sistem može da generiše završni dokument na kojem bi bili navedeni svi operateri koji su odobrili svaki korak u procesu (sa njihovim komentarima, kvalifikovanim elektronskim potpisima i time stamp-ovima). Na ovaj način se uspostavlja transparentnost i validnost svakog odobrenog predmeta ili dokumenta u procesu
 • Ušteda u broju zaposlenih, troškovima kurirske službe, troškovima štampe, arhiviranja, kao i drugim operativnim troškovima
 • Ušteda u vremenu obrade predmeta (sa nekadašnjih 2 do 6 meseci na 4 do 7 dana)
 • Napredni izveštaji (broj obrađenih predmeta po operateru, broj odštampanih listova itd)